მასალა მოხსენებისთვის

თავი 1.

თავი 2.

თავი 3. ჰაერის ხარისხი

თავი 6. მდინარეები

თავი 7. ტბები
თავი 11. მიწა და ნიადაგები
თავი 13. მინერალური რესურსები

თავი 16. ნარჩენები

თავი 17. ქიმიკატები და რადიაცია


თავი 18. სოფლის და სატყეო მეურნეობის ზემოქმედება გარემოზე


თავი 20. მრეწველობის და ენერგეტიკის ზემოქმედება გარემოზე

თავი 21. გარემოს დაცვის მართვა

თავი 22. რეგულირება და კონტროლი

თავი 23. კვლევები და განათლება

თავი 24.