დიაგრამები ექსელში / Charts in Excel

გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნულ მოხსენების საბოლოო ვერსიის დიაგრამები ექსელის ფორმატში.

დიაგრამები ქართულად:
თავი 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
თავი 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
თავი 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
თავი 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
თავი 5: 1, 2, 3
თავი 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
თავი 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
თავი 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6
თავი 9:
თავი 10:1
თავი 11: 1, 2
თავი 12
თავი 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
თავი 14: 1, 2, 3, 4, 5, 6
თავი 15
თავი 16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
თავი 17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
თავი 18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
თავი 19
თავი 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6
თავი 21

Charts in English:
Chapter 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Chapter 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Chapter 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19
Chapter 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Chapter 5: 1, 2, 3
Chapter 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Chapter 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Chapter 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Chapter 9:
Chapter 10: 1
Chapter 11: 1, 2
Chapter 12
Chapter 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Chapter 14: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Chapter 15
Chapter 16:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Chapter 17:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Chapter 18:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Chapter 19
Chapter 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Chapter 21