დაკაბადონებული ტექსტი

მოხსენების საბოლოო, დამტკიცებული და გამოცემული ვერსია.

პუბლიკაციის დიზაინს და დაკაბადონებას ახორციელებს ფირმა მაგი-სტილი.

ფაილების დიდი ზომის გამო ამ განყოფილებაში დოკუმენტის ახალი ვერსიის დადებისას წინა ვერსია წაიშლება. დოკუმენტის ახალი ვერსიის სანახავად გამოიყენეთ თქვენი ბროუზერის refresh ან მისი ადექვატური ღილაკი.

გაითვალისწინეთ, რომ დაკაბადონების შემდეგ დოკუმენტი კვლავ განიცდის მცირე ცვლილებებს, ამიტომ ვორდის ფაილი და საბოლოო დაკაბადონებული ვერსია შეიძლება ზუსტად იდენტური არ იყოს.

ყდა
სარჩევი
მოხსენების მოკლე შინაარსი
კარი 1: გარემოზე ზემოქმედების მქონე სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები
თავი 1 (ყოფილი 2): გარემოზე ზემოქმედების მქონე სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები
კარი II: ჰაერის დაცვა
თავი 2 (ყოფილი 3): ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი
თავი 3 (ყოფილი 4): კლიმატის ცვლილება
კარი III: წყლის დაცვა
თავი 4 (ყოფილი 6,7): ზედაპირული მტკნარი წყლები
თავი 5: მიწისქვეშა წყლები
თავი 6 (ყოფილი 8): ზღვის სანაპირო წყლები
თავი 7 (ყოფილი 9-10): წყლის რესურსების მოხმარება
კარი IV: მიწის დაცვა
თავი 8 (ყოფილი 11): მიწა და ნიადაგები
თავი 9 (ყოფილი 12): სტიქიური მოვლენები
თავი 10 (ყოფილი 13): მინერალური რესურსები
კარი V: ცოცხალი ბუნების დაცვა
თავი 11 (ყოფილი 14): ბიომრავალფეროვნება
თავი 12 (ყოფილი 15): ნადირობა და თევზჭერა
კარი VI: ნარჩენები და სხვა გარემოსდაცვითი საკითხები
თავი 13 (ყოფილი 16): ნარჩენები
თავი 14 (ყოფილი 17, ნაწილი 1): ქიმიკატები
თავი 15 (ყოფილი 17, ნაწილი 2): მაიონებელი გამოსხივება
კარი VII: ეკონომიკის ზემოქმედება გარემოზე
თავი 16 (ყოფილი 18): სოფლის და სატყეო მეურნეობა
თავი 17 (ყოფილი 19): ტრანსპორტი
თავი 18 (ყოფილი 20): მრეწველობა და ენერგეტიკა
კარი VIII: გარემოსდაცვითი მმართველობა
თავი 19 (ყოფილი 21): პოლიტიკა, დაგეგმვა, მართვა
თავი 20 (ყოფილი 22): რეგულირება და კონტროლი
თავი 21 (ყოფილი 23): კვლევა და განათლება