კომენტირების ვადები

აქ მითითებულია ვადები გარემოს მდგომარეობის შესახებ ცალკეული თავების კომენტირებისთვის.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ამ ვადების გაშვევის შემთხვევაში კომენტარი გათვალისწინებული აღარ იქნება!

კლიმატის ცვლილება: 2 ივნისი
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება: 2 ივნისი
მიწისქვეშა წყლები: 7 ივნისი - გაგრძელდა 12 ივნისამდე
ზედაპირული წყლები: 7 ივნისი - გაგრძელდა 12 ივნისამდე - გაგრძელდა 27 ივნისამდე
მიწა და ნიადაგები: 15 ივნისი - გაგრძელდა 19 ივნისამდე
მინერალური რესურსები: 15 ივნისი - გაგრძელდა 19 ივნისამდე
სტიქიური მოვლენები: 15 ივნისი
ბიომრავალფეროვნება: 20 ივნისი - გაგრძელდა 6 ივლისამდე
მაიონებელი გამოსხივება: 7 ივნისი
ნარჩენები: 20 ივნისი - გაგრძელდა 10 ივლისამდე
ქიმიკატები: 20 ივნისი - გაგრძელდა 10 ივლისამდე
ეკონომიკის ზემოქმედება გარემოზე: 25 ივნისი - გაგრძელდა 10 ივლისამდე
გარემოს დაცვის მართვა, რეგულირება, განათლება: 25 ივნისი - გაგრძელდა 10 ივლისამდე