მოხსენების სამუშაო ვერსიები

აქ დევს ეროვნული მოხსენებისთვის გამზადებული ტექსტების ან დიაგრამების პროექტები. მოხსენების საბოლოო ვერსია (ვორდში, რუკების გარეშე) იხ. აქ.

მოხსენების მოკლე შინაარსი

თავი 1 (ყოფილი თავები 1, ”შესავალი” და 2, ”სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება”) 
თავი 4. ზედაპირული მტკნარი წყლები (ყოფილი: თავი 6, "მდინარეები" და თავი 7, "ტბები")
თავი 5. მიწისქვეშა წყლები
თავი 6 (ყოფილი 8). სანაპირო წყლები
თავი 7. წყლის რესურების გამოყენება (ყოფილი 9 "წყლის გამოყენება" და 10 ”წყალჩაშვებები”)
თავი 8 (ყოფილი 11). მიწა და ნიადაგები
თავი 9 (ყოფილი 12). სტიქიური მოვლენები (ყოფილი: გეოლოგიური საფრთხეები)
თავი 13 (ყოფილი 16). ნარჩენები
თავი 14 (ყოფილი 17-ის პირველი ნაწილი). ქიმიკატები 
თავი 15 (ყოფილი 17-ის მეორე ნაწილი). მაიონებელი გამოსხივება (ყოფილი: რადიაცია)
თავი 17 (ყოფილი 19). ტრანსპორტის ზემოქმედება გარემოზე
თავი 19 (ყოფილი 21). გარემოს დაცვის მართვა
თავი 21 (ყოფილი 23). კვლევები და განათლებადანართები


დანართი 1: ინფორმაცია არსებული მონიტორინგის შესახებ
დანართი 2: მოხსენების მომზადებაში მონაწილე პირები
    დანართი 3: ტერმინოლოგია
    დანართი 4: გამოყენებული შემოკლებები