სექტემბერი

სექტემბრის პირველი კვირიდან დაიწყო სამინისტროებიდან საპასუხო წერილების მოსვლა. იყო შენიშვნები, რომელიც გავითვალისწინეთ. ზოგ სამინისტროებს შენიშვნები არ ქონდათ.

  • სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პასუხი;
  • შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პასუხი;
  • განათლების სამინისტროს პასუხი;
  • ფინანსთა სამნისტროს პასუხი;
  • რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პასუხი;
პარალელურად მიმდინარეობდა ტექსტის დაკაბადონება. დაკაბადონებული თავები იხ. აქ.

No comments:

Post a Comment