ოქტომბერი

ოქტომბრის თვეში მოხდა შემდეგი:
  • დაგვიკავშირდა ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც მოხსენების პროექტით მთლად კმაყოფილი არ იყო. ვიმუშავეთ მათთან, გავასწორეთ ტექსტი და საბოლოოდ შეითანხმეს.  საბოლოო ვერსია (ვორდში);
  • მომზადდა და დამტკიცდა ცვლილებები ”გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების მომზადების წესის თაობაზე” პრეზიდენტის ბრძანებულებაში;
  • დასრულდა მოხსენების ქართული ვერსიის დაკაბადონება. დაკაბადონებული მოხსენება იხ. აქ.
ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი პროცედურები მოხსენების წარსადგენად მთავრობისთვის.

    No comments:

    Post a Comment