წყლების და მიწების თავები იხურება კომენტარებისთვის!

კომენტარების ვადა იწურება შემდეგი თავებისთვის:
  • მიწისქვეშა წყლები;
  • ზედაპირული მტკნარი წყლები;
  • მიწა და ნიადაგები;
  • მინერალური რესურსები;
  • სტიქიური მოვლენები.
გთხოვთ გადახედოთ ამ თავების საბოლოო ვარიანტებს და თუ კომენტარები გაქვთ, მოგვაწოდოთ ისინი.

შავი ზღვის სანაპირო წყლების მდგომარეობის აღმწერი თავი კვლავ მზადების პროცესშია. ველოდებით დამატებით ინფორმაციას აჭარის მთავრობისგან. ამ თავზე კომენტირებისთვის დამატებითი ვადა იქნება გამოყოფილი. 

ასევე დასრულების პროცესშია წყალაღება-წყალჩაშვების თავები. მასზეც იქნება დამატებითი ვადა გამოყოფილი.

No comments:

Post a Comment