შემოსული კომენტარების შეჯამება

აქ შევკრიბე დღემდე შემოსული კომენტარები მოხსენების სტრუქტურაზე. იტალიკებით მივაწერე მათი განხილვის მდგომარეობა:
  1. შესავალში იყოს გარემოს მდგომარეობის შესაფასებლად გამოყენებული კრიტერიუმების (თუ ინდიკატორების) ჩამონათვალი - შევეცდებით;
  2. დაემატოს ეპიდემიოლოგიური კვლევის მონაცემები გენეტიკურ პათოლოგიებზე და სიმსივნურ დაავადებებზე, როგორც გარემოს დაბინძურების ერთგვარ გენოტოქსიკურ ბიომარკერებზე - ამაზე ცხარე კამათი გვქონდა ტომთან და ვერ შევთანხმდით _ არც ერთი დაავადება არ არის მხოლოდ გარემოს ფაქტორებით გამოწვეული და არაკორექტული იქნება ამ მონაცემების გარემოს დაბინძურების ინდიკატორებად გამოყენებაო. შემდეგ ჩამოსვლაზე კიდევ დაველაპარაკები. ან იქნებ მეტი დასაბუთება შემაშველოთ?
  3. დაემატოს მონაცემები ზოგიერთი დაავადების (მაგ. ჩიყვის) ენდემურ კერებზე - დაავადებათა ენდემური, ბუნებრივი კერები გარემოს დაბინძურებასთან როგორ დავაკავშიროთ, ვერ მივხვდი. საჭიროა მეტი დასაბუთება.
  4. დაემატოს სექცია: გენეტიკური რესურსების კონსერვაციისა და ბიოუსაფრთხოების რისკების ანალიზი (გმო) - მჭირდება სპეციალისტების მოსაზრებანი ამ წინადადების გამართლებულობის თაობაზე. რატომ უნდა იყოს ცალკე სექცია? იქნებ ბიომრავალფეროვნების თავის ნაწილი იყოს?
  5. დაემატოს სექცია: განახლებადი ენერგიების რესურსების კვლევა და ანალიზი - ენერგეტიკის თავში იქნება საუბარი განახლებად რესურსებზე და მათ წილზე. თუ არ იქნა საკმარისი, მერე განვავრცოთ.
  6. დაემატოს დანართი, სადაც აღიწერება, თუ რა ნივთიერებები და ინგრედიენტები გაიზომა, რომელი ხელსაწყოებით და რამდენად სანდოა ეს მონაცემები (ხელსაწყოების დამოწმების ვადების და დამმოწმებელი ორგანოს მითითება) - კი, ბატონო.
  7. დაერთოს მოქმედი სტანდარტების ნუსხა (დოკუმენტის დასახელება, მიღების თარიღი და მიმღები ორგანო) - ეს მონაცემები თითოეულ თავში იქნება. შეიძლება ბოლოში გაერთიანდეს და დანართადაც დაერთოს.
  8. გეოსაფრთხეების თავის დასახელება შეიცვალოს უფრო გასაგები ტერმინით: "სტიქიური მოვლენები" და მასში აისახოს ინფორმაცია საქართველოში წარმოდგენილი ყველა ტიპის სტიქიური მოვლენების შესახებ - ვაპირებთ გავითვალისწინოთ ეს შენიშვნა.
  9. მდინარეების და ტბების თავები გაერთიანდეს - კი, ბატონო.
  10. სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის შენიშვნა აგრეთვე სრულად იქნება გათვალისწინებული.

No comments:

Post a Comment