1-5 თებერვალი

მუშაობა მიმდინარეობდა შემდეგი მიმართულებით:
  • გარემოს დაცვის სააგენტომ დაიწყო ჩვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციების მომზადება და მათთან ხდებოდა შეთანხმება ინფორმაციის მოწოდების კონკრეტულ ფორმატის (მაგალითად, მოვილაპარაკეთ, რომ ჰაერში დამბინძურებელთა კონცენტრაცია შედარდება არა მხოლოდ ერთჯერად მაქსიმუმებს, არამედ საშუალო დღიურებს, მათ შორის ევროპულ ნორმებსაც);
  • მომზადდა მინისტრის ბრძანების პროექტი და მიმდინარეობდა მისი ტექსტის შეთანხმება ცალკეულ მიმართულებებთან;
  • მზადდება ინფორმაციის მოთხოვნის წერილები სხვა სამინისტროებიდან;
  • ხდება პუბლიკაციის კონცეპტუალური დიაზაინის შერჩევა.

No comments:

Post a Comment