შემოსული კომენტარები ანგარიშის სტრუქტურასთან დაკავშირებით

აქ, კომენტარებში, დაიდება გარემოს შესახებ ეროვნული მოხსენების ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ სტრუქტურასთან დაკავშირებით შემოსული ყველა კომენტარი.

13 comments:

 1. ქ-ნო ლია,

  ბიოლოგების ჯგუფი ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (ნ.დვალიშვილი, ნ.არჩვაძე და რ.ინწკირველი) სიამოვნებით ჩავერთვებით შემდეგი სექციების მასალის დამუშავებაში: სექცია 7, თავი 23 “კვლევები, განათლება და ცნობიერების ამაღლება (ნ.დვალიშვილი და ნ.არჩვაძე ვართ Tempus-ის პროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრები); სექცია 6 “გარემოზე ზემოქმედება” და სექცია 5 “ბიომრავალფეროვნება და ბიოლოგიური რესურსები”. გთავაზობთ ჩვენს რეკომენდაციებს დოკუმენტის სტრუქტურაში დასამატებელ საკითხებთან
  დაკავშირებით:

  სასურველია შესავალშივე იყოს გარემოს მდგომარეობის შესაფასებლად გამოყენებული კრიტერიუმების (თუ ინდიკატორების) ჩამონათვალი, მით უფრო, რომ COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL POLICY-ის მიხედვით “Defining list of indicators to oversee environmental conditions is necessary prerequisite for creation of functional reporting system which will meet international standards and requirements. Without list of indicators overview of environmental conditions cannot be referent and relevant.”

  მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აგრეთვე დაემატოს ეპიდემიოლოგიური კვლევის მონაცემები გენეტიკურ პათოლოგიებზე და სიმსივნურ დაავადებებზე, როგორც გარემოს დაბინძურების ერთგვარ გენოტოქსიკურ ბიომარკერებზე, აგრეთვე ზოგიერთი დაავადების (მაგ. ჩიყვის) ენდემურ კერებზე და სხვ.

  პატივისცემით,
  ნ.დვალიშვილი
  ნ.არჩვაძე
  რ.ინწკირველი

  ReplyDelete
 2. კახა ნადირაძეJanuary 31, 2010 at 4:56 AM

  gamarjobaT, iqneb blogze daiwyos did Shexvedramde struqturaze Cems mier gamoTqmuli winadadebebis ganxilva?

  GTavazobT:

  1. daematos seqcebs - SEQCIA: Genetikuri Resursebis konservaciisa da biousafrTxoebis riskebis analizi (GMO),
  2. damatebiTi SEQCIA: - ganaxlebadi energiebis resursebi kvleva da analizi.

  kaxa nadiraze

  ReplyDelete
 3. ლია თოდუაJanuary 31, 2010 at 5:01 AM

  ბატონო კახა, ვერ ვპოულობ თქვენს მიერ ადრე გამოგზავნილ წინადადებას და იქნებ ან ხელახლა გამომიგზავნოთ, ან პირდაპირ დადოთ აქ, კომენარებში?

  ReplyDelete
 4. ლია თოდუაJanuary 31, 2010 at 9:21 PM

  ბატონმა გიზო ურუშაძემ გვირჩია ეროვნული მოხსენების მომზადების შესახებ საგანგებოდ ვაცნობოთ იმ ექსპერტებს, რომლებიც საქართველოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების კონცეფციის მომზადებაში მონაწილეობდნენ. შესაბამის შეტყობინებას დღეს დავგზავნი.

  ბატონმა გიზომ თავად კონცეფციაც მოგვაწოდა. მას ამ ბლოგზე დავდებ.

  ReplyDelete
 5. თემურ ვეკუაFebruary 2, 2010 at 8:18 PM

  Qalbatono Lia,

  Atmosferuli haeris gabindzurebis seqciashi minda am etapze mushaoba. Maqvs konkretuli da aucilebeli damateba. Amis gatvaliscineba aucilebelia yvelgan,sadac ki
  aris gazomvebi(amis gareshe saechvoa moyvanili rickhvebi).1)Gazomviti khelsacyoebis
  nuskha,mati sapasporto monacemebi.2)Rodis da vis mier gauketda am khelsacyoebs
  damocmeba?3)Ra nivtierebebi,ingradientebi romeli khelsacyoti izomeba da ase
  shemdeg.Mokled aucilebelia sruli da korektuli danarti . Me amas gashlilad
  mogakhsenebt skhdomaze .Maqvs cina mokhsenebebis balansuri cifrebis sheusabamoba.Aucilebelia agretve moqmedi standartebis nuskha (dokumentebi,rodis aris
  migebuli,vis mier). Amazec aris mosazrebebi,kritikuli shenishvnebi.

  Pativiscemit,
  Temuri Vekua.

  ReplyDelete
 6. ლია თოდუაFebruary 6, 2010 at 10:01 AM

  ბატონმა გიზო ურუშაძემ გვაცნოვა, რომ ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოებას გააჩნია საქართველოს ნიადაგების რუკა 1:500 000 მასშტაბში, ელექტრონული ფორმთ და შეუძლიათ უსასყიდლოდ გადმოგვცენ.

  დიდი მადლობა. დიზაინერებთან გავარკვევთ, რუკის ფაილების რა ფორმატია მათთვის მისაღები და დაგიკავშირდებით.

  ReplyDelete
 7. ლია თოდუაMarch 28, 2010 at 12:58 AM

  ევროდელეგაციიდან შემოვიდა შემდეგი შენიშვნა: მე-12 თავის დასახელება "გეოლოგიური საფრთხეები" (ინგლისურად Geohazards) რთული გასაგებია. ხომ არ ჯობია შეიცვალოს უფრო გასაგები ტერმინით Natural Disasters (ქართულად "სტიქიური მოვლენები").

  ReplyDelete
 8. ლია თოდუაMarch 28, 2010 at 1:03 AM

  მე-12 თავთან დაკავშირებით შენიშვნა შემოვიდა ჰიდრომეტიდანაც. გაუგებარია, რატომ ავღწერთ სტიქიური მოვლენების ნაწილს და არ მოვიხსენიებთ დანარჩენს (წყალდიდობებს, მეწყერებს, გვალვებს). სასურველია ეს ინფორმაცია დაემატოს მე-12 თავს.

  ReplyDelete
 9. ქ-ნი მარინა მაკაროვას შენიშვნაა, რომ მდინარეების და ტბების ცალ-ცალკე თავებში განხილვას აზრი არ აქვს _ ინფორმაცია ორივე თავში მსგავსია და განმეორება გამოვა.

  ReplyDelete
 10. ტომ სტეფორდის მოსაზრებაა, რომ 1-2 თავი ალბათ ჯობს გაერთიანდეს და დაერქვას "Background information" (ქართული კარგი შესატყვისი მოსაფიქრებელია)

  ReplyDelete
 11. შემოვიდა შენიშვნები სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახურიდან:

  1. მე-4 კარის მე-11 თავის მე-2 პუნქტს დაემატოს:
  - ნიადაგური ტიპების შენარჩუნებისა და ნაყოფიერების მდგომარეობა, ტენდენციები, ღონისძიებები (დიაგრამები, რუკები, ცხრილები)
  - დარღვეული მიწები და მათი რეკულტივაცია _ არსებული მდგომარეობა, ტენდენციები, ღონისძიებები (ცხრილები, დიაგრამები)
  - ნიადაგების დაცვისა და ნაყოფიერების აღდგენა-შენარჩუნების ღონისძიებათა განხორციელება-დაფინანსება, მოცულობები, ტენდენციები, ეფექტურობა (ცხრილები).

  2. მე-11 თავში გაუგებარია, რა კრიტერიუმებით არის აღებული პერიოდი 1989-2004 წლები. 2004 წელი არის გვიანი პერიოდი, რომლის შემდეგ სერიოზული ცვლილებებია ამ სფეროს თითქმის ყველა კომპონენტში. ასეთი დიდი მოცულობის მრავალმხრივი ეროვნული მოხსენებისთვის მასალები და მონაცემები პრაქტიკულად მოძველებული იქნება.

  3. კარი 6, თავი 16, ნარჩენები. მე-2 პუნქტს დაემატოს:
  -მოძველებული პესტიციდების ნარჩენები;

  4. თავი 17, პუნქტი 1, ქიმიკატები. დაემატოს:
  -ინფორმაცია აკრძალული და მკაცრად შეზღუდული ქიმიური ნივთიერებების (მ.შ. საშიში პესტიციდური შემადგენლობების) იმპორტ-ექსპორტის და მოხმარების შესახებ.

  ReplyDelete
 12. Hydration After Exercise The first nutritional amounts p90x video
  order lean as it can cause serious health problems.

  4. Classic is where everybody begins and gives you a drinks are: Caffeine:
  Of course this is the most common energy drink ingredient.
  Food that remains in your stomach during with fruits, veggies, beans, lean meats, and low-fat
  dairy.

  my web-site :: p90x order status

  ReplyDelete
 13. Together they not only provide fiber for better digestion but
  P90 X has changed the lives of countless individuals who have
  stuck with it religiously and competed nearly every workout.
  Aside from the daily challenges of living with type important to keep your body energised
  during the entire order of p90x dvds. To test to see how strong it really was, Beachbody sent it to an integrity testing
  lab order of p90x dvds candy bars should be avoided in a pre-exercise meal.


  Feel free to visit my web site ... luming

  ReplyDelete