20-21 იანვარი

მე და ტომს გვქონდა ინტენსიური შეხვედრები და მსჯელობები გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებთან: პოლიტიკის დეპარტამენტის ხალხთან, გარემოს ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის სხვადასხვა სამმართველოს ხელმძღვანელებთან და ბიომრავალფეროვნების სამსახურის წარმომადგენლებთან. ვცდილობთ მივაგნოთ გარემოს ეროვნული ანგარიშების მომზადების ისეთ პროცედურას, რომელიც საქართველოს რეალობაში განხორციელებადი და ამავე დროს მაქსიმალურად ეფექტური იქნება. ყველა თანხმდება იმაზე, რომ გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების თემატური თავები/სექციები (ჰაერი, წყალი, მიწა, ნარჩენები, ბიო) შესაბამისი სფეროს ექსპერტის მიერ ან მისი ხელმძღვანელობით უნდა დაიწეროს. თან "სფეროები" უნდა განისაზღვროს უფრო ფართოდ, ვიდრე მაგალითად სამინისტროს ქვედანაყოფების ან თუნდაც თავად სამინისტროს პასუხისმგებლობაა. მაგალითად, წყლის სფერო მოიცავს არა მარტო ზედაპირულ წყლებს (რითაც დღეს შემოიფარგლება სამინისტროს წყლის რესურსების სამმართველოს უფლებამოსილებათა სფერო), არამედ მიწისქვეშა წყლებს, სასმელ წყალს (წყალმომარაგების სისტემიდან და მის გარეშე), ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორიდან ყველა ამ წყლების დაბინძურების მიზეზებს. დღევანდელ ქართულ რეალობაში ეს სფეროები სხვადასხვა უწყებებშია გაფანტული და მათგან ინფორმაციის მოკრებაც კი პრობლემატურია. თუმცა შეუძლებელი არაფერია. მაგალითად, ინფორმაციის მოწოდება მოგვარდება, თუ იგივე ინფორმაციის მოწოდების პროცედურა მკაფიოდ გაიწერება სათანადო დონის ნორმატიულ აქტში. თუმცა აგრეთვე გასათვალისწინებელია, რომ საჭიროა ინფორმაციის არსებობა/მოგროვება რამენაირად (მ.შ. ფინანსურად) უზრუნველყოფილი იყოს, ანუ რომ იმ უწყებაში, რომელმაც გარემოს მდგომარეობის შესაბამისი სფეროს კოორდინატორს ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს, ამ ინფორმაციის შეგროვება რეგულარულად ხორციელდებოდეს.

გარდა ამისა, ვიმსჯელეთ გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების სტრუქტურაზე და დიზაინზე. ტომის აზრით 2006 წლის მოხსენების მთავარი ნაკლი ინფორმაციის არასათანადონ წარდგენაშია: ელემენტარულად ბევრი ტექსტია დიაგრამებთან შედარებით (ოპტიმალური შეფარდება იქნებოდა 40% ტექსტი - 60% დიაგრამები და ცხრილები, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ ეს უკანასკნელებიც არ იყოს ძალიან რთული და გადატვირთული), და ინფორმაცია არ არის სათანადოდ სტრუქტურირებული. ანუ, სექციებს შორის არ არის მკაციოდ განსაზღვრული მიზეზ-შედეგობრივი ურთიერთკავშირები და არ არის გამოყოფილი პრიორიტეტები (პრიორიტეტული პრობლემები). ამის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ისაა, რომ ანგარიშს ერთი ადამიანი ამზადებდა. გარემოს მდგომარეობის ანგარიში ზალზედ რთული დოკუმენტია იმისთვის, რომ იგი ერთმა ადამიანმა დაწეროს. თითოეული სფეროს შიგნით მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების აღწერა და პრიორიტეტული პრობლემების გამოყოფა აუცილებლად შესაბამისი სფეროს სპეციალისტმა (ან სპეციალისტების ჯგუფმა) უნდა გააკეთოს. შემდგომ რა თქმა უნდა მოხდება ყველაფრის რედაქტირება, ერთ სტილზე გადაყვანა, ლოგიუკრად შეკვრა და ა.შ. _ ეს უკვე მთლიანად ანგარიშზე პასუხისმგებელი ადამიანის საქმეა.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ანგარიშის დიზაინიც. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ფართო საზოგადოებისთვის არის გამიზნული. თუ გვინდა, რომ ადამიანებს არ დაეზაროთ მისი გადაშლა და გარემოს პრობლემების გაცნობა, საჭიროა რომ იგი ვიზუალურად მიმზიდველი იყოს. ამ ეტაპზე ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ რამოდენიმე დიზაინერულ ფირმასთან თბილისში ანგარიშის დიზაინის მომზადების თაობაზე.

გარემოსდაცვითი სფეროების კოორდინატორებთან დავიწყეთ მუშაობა მოხსენების შინაარსის სტრუქტურის მომზადებაზე. სხვათა შორის, სწორედ ამიტომ გადაიდო არაფორმალურ ექსპერტთა შეხვედრა 29-თვის, გვინდა რომ სტრუქტურის პირველი მონახაზი მზად იყოს ექსპერტების მიერ განსახილველად. სავარაუდოდ ჩვენ მას აქ 28-ში დავდებთ.

No comments:

Post a Comment